Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rokowania na sprzedaż działki rolnej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Trzechel gm. Nowogard

 Nowogard 10.02.2009r.
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z poź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)
 
Burmistrz Nowogardu 
Ogłasza rokowania na sprzedaż działki  rolnej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Trzechel gm. Nowogard.
 
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 92/2 o pow.4363 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w obrębie Trzechel gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 10800 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
    
      ustalona cena do rokowań  wynosi - 26.070,00 zł.
     
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 240,00 zł, za wycenę budynku gospodarczego 120,00 zł. koszty dokumentacji kartograficznej – 12,78 zł oraz koszty geodezyjne 1.450,00 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).
 
Przeznaczenie nieruchomości określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard: zabudowa istniejąca z dominacją funkcji mieszkaniowej.
 
Możliwość wyposażenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj: w instalację energetyczną i wodną.
 
Na powyższą nieruchomość przeprowadzono dwa przetargi w terminach 30.05.2008r. i 26.09.2008r.
 
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu  13.03.2009r. o godz.1000  sali obrad /piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.  
 
Zgłoszenie udziału w rokowaniach składane jest w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie , Plac Wolności 1, pokój nr 5 do dnia 10.03.2009r. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia ;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
Wysokość zaliczki w kwocie 10% wartości nieruchomości tj. 2.607,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 10.03.2009r. do godz.1430lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Kopię dowodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia.
Wznowienie granic działki wykona nabywca nieruchomości we własnym zakresie.
 
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz.1758) oraz spełnią warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
 
W przypadku wygrania rokowań zaliczka zaliczona zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania rokowań zaliczka zostanie w całości wypłacona w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rokowań.
 
Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconej zaliczki nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 
Burmistrz Nowogardu może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać rokowania podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226. 
 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 18-02-2009 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 18-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2009 10:38