Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku rolnego

Uchwała Nr XXIV / 181 / 08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 12 listopada 2008 roku
 
 w sprawie podatku rolnego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 , Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825 oraz z 2007 r. Nr109, poz.747 ) - Rada Miejska  w Nowogardzie uchwala, co następuje:
§1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2009 r. do kwoty 42,00 zł za l kwintal.
 
 

§2. Ustala się stawkę podatku rolnego:
1) od 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym w kwocie 105,00 zł;
2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów rolnych w kwocie 210,00 zł.
§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2009 r. 
Przewodniczący Rady Marek Krzywania

 
 
UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie podatku rolnego na terenie Gminy Nowogard
 
Na podstawie art.6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dnia 17 października 2008 roku ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł za 1 kwintal.
 
W związku z powyższym proponuję obniżyć średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS do kwoty 42,00 zł za 1 kwintal, co stanowi odpowiednio:
           1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów w gospodarstwie rolnym 105,00 zł                               
                - równowartość pieniężna 2,5 q żyta,
           2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów rolnych 210,00 zł
                - równowartość pieniężna 5 q żyta.
 
Pragnę podkreślić, iż w roku ubiegłym Rada Miejska przyjmowała uchwałę w sprawie podatku rolnego na rok 2008 obniżając średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS do kwoty 40,00 zł za 1 kwintal, ustalając tym samym powyższe kwoty na poziomie odpowiednio dla 1ha przeliczeniowego 100,00 zł i 1ha fizycznego 200,00 zł.
 
Burmistrz Nowogard Kazimierz Ziemba
 
Nowogard, dnia 24 października 2008 r.                          

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-12-2008 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:25