herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowogard.


Nowogard, dnia 09.06.2008 r.

Burmistrz Nowogardu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowogard.

 1. Zadania przewidziane do realizacji w ramach organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowogard:

a) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

c) organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki,

d) organizacja szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą,

e) wspieranie działalności animatorów oraz organizatorów sportu,

f) promowanie sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki młodzieżowej,

g) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacja zadania publicznego,

h) utrzymanie i obsługa obiektów sportowych.

i) upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim,

 

2. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 30.000 złotych (trzydzieści tys. zł.)

 

3. Do konkursu mogą przystąpić:

a) organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

b) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

4. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji w okresie od 01 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

 

5. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym.

 

6. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207),

 

7. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

8. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) spełnienia wymogów formalnych,

b) zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu,

c) rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Nowogard,

d) innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach,

e) zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania,

f) racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów,

g) rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie wcześniejszym ( o ile zadania były zlecane ),

h) udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard,

 

9. Wymagane dokumenty:

a) Wniosek wraz z załącznikami 1, 2, 3,

b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.),

c) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,

d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego

e) Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania partnera/

f) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.

 

10. Termin i tryb składania ofert:

a) Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 09.07.2008 r. na adres:

 

Urząd Miejski w Nowogardzie,

Pl. Wolności 1

72-200 Nowogard

w zamkniętych kopertach z napisem: „organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

 

b) Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi:

1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,

2) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.

3) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.

4) Wymagany jest min. 20 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy)

5) Ewentualne wydatki na zakup sprzętu sportowego (np. piłek, przyrządów gimnastycznych) i remonty nie mogą przekroczyć  łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

 

 

Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293

 

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: www.nowogard.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 09-06-2008 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tobiasz Lubczyński 09-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 09-06-2008 14:24