Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie


Nowogard, 09.06.2008r.

  Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w wydziale Finansowo-Budżetowym

  w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Pl. Wolności 1

72-200 Nowogard

  1. Wymagania niezbędne:

 • spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej trzyletni staż pracy,

 • znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • posiada znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,

 • umiejętność biegłej obsługi komputera,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 • obywatelstwo polskie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.,

 • nie była karana.

 2. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • komunikatywność w kontaktach służbowych,

 • dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa księgowa budżetu gminy - organu,

 • sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych,

 • opracowanie projektów uchwał budżetowych oraz zarządzeń wykonawczych budżetu gminy,

 • analiza budżetu gminy w zakresie wykonania planu,

 4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • kwestionariusz osobowy,

 • list motywacyjny,

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,

 • dokumenty potwierdzające staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy,

 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie o treści „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w pok. Nr 10 w terminie do dnia 23 czerwca 2008 r. do godz. 16.00 (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Urzędu - data nadania nie ma znaczenia). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł. brutto.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 09-06-2008 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 09-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 09-06-2008 14:13