Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy

 Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. wykształcenie wyższe
2. co najmniej roczny staż pracy udokumentowany świadectwem pracy
3. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 4. doświadczenie we wdrażaniu i rozliczaniu projektów
2. umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
4. nie był karany
5. obywatelstwo polskie
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 Wymagania dodatkowe:
1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne
2. ukończone kursy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym
4. zaangażowanie i chęć do pracy
5. kreatywność i dokładność
6. uprzejmość w obsłudze interesantów
7. umiejętność redagowania pism urzędowych
8. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
9. biegła obsługa programów graficznych (np. Corel Draw) niezbędnych do przygotowywania materiałów promocyjnych 10. prawo jazdy kat „B”

 Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów  poświadczających  wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
7. oświadczenie o niekaralności
8. zaświadczenie o stanie zdrowia
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

 Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy należeć będzie:

1. Bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji Wydziałom i jednostkom organizacyjnym Gminy.

2. Prowadzenie banku danych na temat dostępnej pomocy finansowej.

3. Bieżąca analiza możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na realizację zadań Gminy 4. Przygotowywanie we współpracy z Wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy wniosków dotyczących projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

4. Doradztwo oraz szkolenia w sprawach pozyskiwania pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy.

5. Konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

6. Uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty.

7. Uzgadnianie treści projektów korespondencji z grantodawcą.

8. Doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy.

9. Monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów oraz przedstawianie sprawozdań.

10. Opiniowanie projektów zgłaszanych do programów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania.

11. Bieżąca analiza możliwości pozyskania współfinansowania zadań ujętych w programach.

12. Analiza projektów pod kątem opłacalności ich realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy.

13. Monitorowanie inwestycji miejskich realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy.

14. Współudział w opracowywaniu strategii rozwoju gminy oraz innych dokumentów programowych.

15. Udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie spraw przez siebie prowadzonych.

16. Prowadzenie rejestru wniosków dotyczących funduszy zewnętrznych.

17. Wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Nowogardzie, wniosków Komisji Rady, wniosków radnych, ustaleń Burmistrza.

 Oferty zawierające wymagane dokumenty  należy składać  w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w WRLiF” w terminie do dnia 23 stycznia 2008 roku, do godziny 14.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Tobiasz Lubczyński nr tel. (091)3926200 lub 201.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.920 zł brutto.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 09-01-2008 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 09-01-2008 14:41