PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY UL. PROMENADA W NOWOGARDZIE


Nowogard, dnia 22.09.2008 r.

Oznaczenie sprawy: GKMiOŚ-5540/25/2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY

UL. PROMENADA W NOWOGARDZIE OD PLACU SZARYCH SZEREGÓW DO UL. WOJSKA POLSKIEGO I OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO KĄPIELISKA MIEJSKIEGO O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 819,00 M

CPV 45233142-6

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Nowogard, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard

091 39-26-200, 39-26-238 fax (091) 3926-206

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony

Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

pl. Wolności 5

72-200 Nowogard

Osoby do kontaktów:

Wojciech Szponar - z-ca Kier. Wydz. Tel. (091) 39 26 238 lub

Wioletta Kamińska - referent ds. technicznych. tel. (091) 39 26 238.

 

godziny urzędowania: 7:30 -15:30

 

2. Określenie trybu zamówienia:

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

3. Adres strony Internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia:

www.nowogard.pl

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

WYKONANIE PRZEBUDOWY UL. PROMENADA W NOWOGARDZIE OD PLACU SZARYCH SZEREGÓW DO UL. WOJSKA POLSKIEGO I OD WOJSKA POLSKIEGO DO KĄPIELISKA MIEJSKIEGO O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 819,00 M.

 

Parametry techniczne:

Zamówieniem objęte są drogi wewnętrzne - aleja wzdłuż jeziora i droga łącznikowa do niej , położone na działkach o nr : 807/3, 804 i 760 obrębu geodezyjnego 2 m. Nowogard.

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z zapewnieniem ich odwodnienia przez budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami oraz budowę trzech parkingów o stanowiskach postojowych prostopadłych do osi jezdni o łącznej liczbie 26 stanowisk. Projektowana przebudowa nie wymaga zmian granic pasa drogowego.

 

4.1. Stan istniejący

 

Aleja wzdłuż jeziora i droga łącznikowa mają nawierzchnię bitumiczną, łączna ich długość wynosi 819,00 m, a szerokość: aleja od 1,35 do 4,80 m, łącznik 5,50 m. Drogi odwadniane są powierzchniowo. Istniejące nawierzchnie są w złym stanie technicznym aleja wzdłuż jeziora jest bardzo zdeformowana w profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych, droga łącznikowa posiada liczne wykruszenia i spękania. Nawierzchnie obu dróg po wielu latach eksploatacji stały się otwarte i wymagają wykonania odnowy. Przy drogach brak jest parkingów.

W pasie drogowym na części odcinków dróg ułożone jest uzbrojenie podziemne jak kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna i teletechniczna. Aleja wzdłuż jeziora przeznaczona jest dla ruchu pieszego tylko na części odcinka dopuszczony jest ruch pojazdów - dojazdy do posesji. Droga łącznikowa jest drogą ogólnie dostępną.

4. 2. Dane do projektowania

4.2.1. Parametry techniczne

Drogi gminne wewnętrzne

? klasa drogi - D

? prędkość projektowa - 30 km/h

? kategoria ruchu - KR1

? szerokość jezdni na alei - od 2,50 do 6,50 m

? szerokość jezdni łącznika - 5,50 m

? szerokość chodnika przy drodze łącznikowej - od 1,10 do 1,50 m

? spadek poprzeczny jezdni na alei jednostronny - 3%

? spadek poprzeczny jezdni drogi łącznikowej daszkowy - 2%

? spadek poprzeczny chodnika przy drodze łącznikowej - 2%

Dla celów projektowych drogi podzielono na odcinki :

A - B - C długości 718,95 m

E - D długości 100,05 m

4.2.2. Elementy projektowane

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni :

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni droga A-B-C :

8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

- warstwa wyrównawcza z chudego betonu B 7,5 MPa

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu drogi A - B - C, na parkingach i na zjazdach :

8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

20 cm - podbudowa z chudego betonu B 7,5 Mpa

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi E - D :

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/20

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Projektowana konstrukcja chodnika :

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

10 cm - warstwa odsączająca

Kostka brukowa betonowa użyta do wbudowania powinna być koloru czerwonego, posiadać kształt i zostać ułożona wg wzoru wskazanego na rysunkach zawartych w dokumentacji technicznej.

Droga A - B -C obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30, natomiast droga E - D

obramowana będzie krawężnikiem betonowym 15 x 30 na ławie betonowej zwykłej z betonu B15, parkingi po obwiedni zewnętrznej krawężnikiem betonowym 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15.

Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi A - B - C polegała będzie na rozbiórce nawierzchni w km od 0+000 do

0+024 i wykonaniu nowej ( likwidacja schodów ) ,częściowym frezowaniu, wykonaniu korekt w geometrii ( poszerzenia i rozbiórki ), ustawieniu obrzeży , wykonaniu poszerzeń i wyrównaniu podbudowy do profilu poprzecznego chudym betonem B 7,5 MPa, ułożeniu warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej. Przy drodze tej projektuje się wykonanie czterech punktów wypoczynkowych z ławkami parkowymi. W związku z istniejącym zadrzewieniem , przy kilkunastu drzewach należy zawęzić drogę, tak aby nie uszkodzić w trakcie robót systemu korzeniowego drzew. Przebudowa drogi E - D polegała na : częściowym sfrezowaniu nawierzchni, rozebraniu starych krawężników i ustawieniu nowych, wykonaniu wyrównania podbudowy do profilu poprzecznego i podłużnego masą betonu asfaltowego, ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 5 cm. Przebudowa chodników polegała będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej, ustawieniu obrzeży, wykonaniu warstwy odsączającej i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Przy drodze E - D projektuje się budowę trzech parkingów o łącznie 26 stanowiskach postojowych prostopadłych do osi drogi. W związku z budową parkingów zachodzi konieczność wycinki 5 szt. drzew na co otrzymano stosowne zezwolenie. Lokalizację punktów charakterystycznych trasy oraz punktów załamania trasy podano w części rysunkowej dokumentacji technicznej w układzie współrzędnych geodezyjnych.

Profil podłużny:

W związku z tym, że istniejące drogi zwłaszcza droga A-B-C posiadają zniekształcony profil podłużny wprowadzono niewielkie korekty w profilu podłużnym projektując niweletę tak, aby maksymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię jako podbudowę przy zastosowaniu parametrów wymaganych dla drogi klasy D i prędkości projektowej 30 km/h. Odtwarzając profil podłużny istniejącej trasy zaprojektowano normatywne łuki pionowe.

Odwodnienie

Dla drogi A - B - C zaprojektowano tak jak obecnie istniejące odwodnienie powierzchniowe zwiększając pochylenie poprzeczne do 3%, jako dodatkowe zaprojektowano odwodnienie liniowe w km 0+099,50. Dla drogi E - D zaprojektowano odwodnienie za pomocą kolektora kanalizacji deszczowej włączając go do istniejącej sieci. Łączna długość projektowanego kolektora 83 m, dodatkowe studzienki ściekowe szt. 2 i jeden odcinek odwodnienia liniowego.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wiążą się z koniecznością wykonania koryta pod poszerzenia i parkingi, ścięciem wysokich poboczy, oraz z wykonaniem nasypów - podniesieniem terenu przy krawędziach jezdni. Wszystkie nasypy należy wykonać z gruntów przepuszczalnych o wskaźniku piaskowym Wp > 35 .

Roboty różne:

W związku z przebiegającymi w jezdniach i chodnikach urządzeniami uzbrojenia podziemnego zachodzi konieczność ich regulacji do nowych wysokości jezdni i chodników. Nasypy wykonane dla podniesienia terenu przy chodnikach i krawężniku należy umocnić przez ułożenie warstwy humusu grubości 5 cm i obsianie trawą.

4.2.3. Uwagi końcowe:

należy zachować szczególną ostrożność - wykopy wykonywać ręcznie.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia do 30 kwietnia 2009 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający:

7.1. Warunki ogólne:

7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

7.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

7.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

7.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na Podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

oraz

 

7.2. warunki szczegółowe:

 

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy:

  1. Wykonawca musi wykazać:

  1. Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (tj. lata 2005, 2006 i 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł;

  2. Dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub promesą kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10.000,00 zł;

  3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. a) spełniają łącznie, z tym że

jeden z Wykonawców musi spełniać ten warunek co najmniej w 50 %,

b) warunek określony w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. b) i c) spełniają łącznie

wszyscy Wykonawcy.

7.2.2. Doświadczenie:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

przynajmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem

robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości

nie niższej niż 100.000,00 brutto - z podaniem daty i miejsca ich

wykonania.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w

ppkt 1).

7.2.3 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

1) Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w ppkt 1).

7.2.4. Posiadany sprzęt:

  1. Wykonawca musi wykazać, że posiada (dysponuje) następujący sprzęt:


a) rozściełacz mas bitumicznych,

b) samochód ciężarowy samowyładowczy do przewozu mas

bitumicznych o ładowności minimum 12 t. - szt. 2,

c) samochód ciężarowy o ładowności minimum 4,5 t. lub inny pojazd

o tej ładowności,

d) walec drogowy stalowy,

e) walec drogowy ogumiony,

f) skrapiarkę emulsji asfaltowej,

g) umożliwiający zagęszczenie gruntu i podbudowy np. wibrator

płytowy,

h) piłę do asfaltu i betonu,

i) narzędzie do cięcia prefabrykatów betonowych w tym do cięcia

kostki betonowej typu POLBRUK.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony

w ppkt 1).

 

7.2.5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Kserokopię uprawnień, o których mowa w pkt 7.2.3. ppkt 1) i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

 

2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i

doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć:

a) Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. ppkt 1). Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie.

b) Oświadczenie o posiadanym sprzęcie („Posiadany sprzęt”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa pkt 7.2.4. ppkt. 1).

3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

a) Rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu za ostatnie 3 lata obrotowe (tj. lata 2005, 2006 i 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzający, że średni przychód jest nie mniejszy niż określony w 7.2.1. ppkt 1) lit. a). W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim.

b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze od określonych w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. b). Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt 7.2.1. pakt 1) lit. c).

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

A) w ppkt 1) lit. a), c), d) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

B) ppkt 1 lit. b) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

5) Dokumenty, o których mowa w ppkt 4) lit. a) i c) oraz lit. B) powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 4) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

6) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku takim ppkt 5 stosuje się odpowiednio.

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w ppkt 1 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

8) Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia /nie spełnia.

8. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający odstąpił od obowiązku wniesienia wadium.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Cena - 100 %

 

10. Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, pok. nr 5. w terminie do dna 17.10.2008 r. do godz. 10:00 lub przesłać na adres zamawiającego wskazany w ust. 1 w terminie jw.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, w sali obrad Rady Miejskiej - pok. Nr 7 - w dniu 17.10.2008 r. o godz. 10:15.

 

11. Termin związania ofertą.

 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Burmistrz Nowogardu

 

 

Kazimierz Ziemba

 

 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

 

.........24.09.2008 r..................z numerem ............234025 - 2008........................

 

 

Burmistrz Nowogardu

 

 

Kazimierz Ziemba

 

 

 

 

7

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2008-09-24 14:55:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:03:36 43 razy
2 SIWZ_Specyfikacja_Techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:24:30 41 razy
3 SIWZ_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:25:15 50 razy
4 siwz_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-25 10:47:09 134 razy
5 SIWZ_Kosztorys_Slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-26 10:56:21 46 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OdpowiedAo_na_zapytania_przetargowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-10-14 15:13:28
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2009-04-21 14:33:23
Udzielenie zamówienia
1 ogA_o_o_udziel_zamA_wienia.doc 2008-12-01 15:15:45