ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu chodnika dla pieszych w ulicy Adama Mickiewicza w Nowogardzie


Nowogard, dnia 31.07.2006 r.

GKMiOŚ-5540/17/2006

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu chodnika dla pieszych w ulicy Adama Mickiewicza w Nowogardzie po stronie prawej w km 0 + 530,00 - 0 + 804,70 tj. na odcinku o długości 274,70 m, ogłoszonego w dniu 06.07.2006 r., została wybrana oferta Zakładu Robót Drogowych i Utrzymania Zieleni "DROG - BUD" Włodzimierz Sosnowski, ul. Poniatowskiego 13/15, 72-200 Nowogard. Cena wybranej oferty wynosi 32.253,38 zł netto plus 22% podatek od towarów i usług VAT tj. brutto 39.253,38 zł.


Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów wg kryteriów przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Burmistrza Nowogardu

Antoni Bielida

Załączniki do pobrania